top of page

Privacy policy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Spaan Projekten van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een product en of dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring strekt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Spaan Projekten , gevestigd aan de Hooge Akker 9, 5661 NG te Geldrop is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Spaan Projekten is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.
 

Spaan Projekten stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Spaan Projekten verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Spaan Projekten verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.


De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Spaan Projekten:

  • om contact met u te kunnen opnemen;

  • om u informatie te sturen;

  • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;

  • voor het uitvoeren van de administratie;

  • voor het uitvoeren van opdrachten m.b.t. het afwerken van vloeren en of raambekleding.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Spaan Projekten te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Spaan Projekten, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: info@spaan-projekten.nl . Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van Spaan Projekten, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief die Spaan Projekten verstuurt.

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag Spaan Projekten alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op wettelijke grondslagen. Spaan Projekten hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Spaan Projekten, waarbij Spaan Projekten erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

 

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Beveiliging van persoonsgegevens

Spaan Projekten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 

Spaan Projekten heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Spaan Projekten

Spaan Projekten kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Spaan Projekten.

Spaan Projekten ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

Spaan Projekten kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

 

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Spaan Projekten

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Spaan Projekten of indien Spaan Projekten bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Spaan Projekten uw privacybelang altijd laat meewegen.

 

3. Geen commercieel gebruik
Spaan Projekten zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Spaan Projekten kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Spaan Projekten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.


Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.


Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacygerelateerde zaken sturen aan:

Spaan Projekten

John F. Kennedylaan 23

5555 XC Valkenswaard

Of via e-mail: info@Spaan Projekten.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.


U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neemt u dan contact ons op via info@Spaan Projekten.nl

 

 

Maart 2022

bottom of page